1. Bendroji dalis:
  1. MAZDA MĖGĖJŲ KLUBAS (toliau Klubas) yra savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija. Savo veikloje Klubas vadovaujasi Lietuvos respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu Kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.
  2. Klubo pavadinimas – MAZDA MĖGĖJŲ KLUBAS.
  3. Klubo teisinė forma – asociacija.
  4. Klubo buveinė – Kalvarijų g. 158-41, Vilnius, Lietuva.
  5. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Klubas turi atsiskaitomąją sąskaitą, savarankišką balansą, savo antspaudą, firminį blanką ir kitus viešajam juridiniam asmeniui būtinus rekvizitus
  6. Klubas yra ne pelno siekianti organizacija. Klubas gauto pelno negali skirstyti savo nariams ir kitiems asmenims, nesusijusiems su Klubo veikla bei tikslams, nenumatytiems Klubo valdybos sudarytoje programoje.
  7. Klubas neatsako už savo narių prisiimtus įsipareigojimus, o nariai neatsako už Klubo prievoles bei įsipareigojimus. Klubas, padaręs žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, atlygina ją savo turtu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  8. Klubas turi savo atributiką (simboliką).
 2. Klubo tikslai:
  1. Suburti ir vienyti visus MAZDA automobiliais besidominčius žmones, o taip pat užmegzti ryšius su kitose šalyse esančiais Mazda automobilių klubais.
  2. Populiarinti MAZDA automobilius.
  3. Sudaryti sąlygas MAZDA automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija.
  4. Klubo nariams suteikti tam tikras privilegijas ar nuolaidas remontuojant savo automobilį, perkant detales, draudžiantis ir pan.
  5. Klubas renka, kaupia ir platina su įvairių modelių MAZDA automobiliais susijusią aktualią informaciją.
  6. Klubas organizuoja įvairius organizacijos tikslų įgyvendinimui skirtus renginius, esant poreikiui leidžia leidinius, bendrauja su visuomenės informavimo priemonių atstovais.
  7. Klubas atskiriems veiklos projektams įgyvendinti Susirinkimo pritarimu gali rinkti susirinkime numatytą tikslinę rinkliavą.
  8. Informacija susijusi su Klubo veikla, skelbiama Klubo interneto svetainėje.
  9. Klubas steigiamas neribotam laikui.
 3. Klubo nariai:
  1. Įstojimo tvarka:

   1. Klubo nariu gali tapti bet kuris asmuo turintis ne mažesnį nei dvejų metų vairavimo stažą (ir kuriam iki stojimo į Klubą datos sukako 18 metų), besidominantis Mazda automobiliais, turintis galiojantį vairuotojo pažymėjimą, susipažinęs ir sutinkantis su Klubo įstatais. Jei asmuo yra laikinai netekęs vairuotojo pažymėjimo arba automobilio, jo narystės klausimą sprendžia klubo valdyba.
   2. Pateikus raštišką prašymą stoti į Klubą, asmuo privalo praeiti ne mažesnį kaip trijų mėnesių trukmės bandomąjį laikotrapį, dalyvauti Klubo susitikimuose, būti aktyvus, patikimas ir geranoriškas.
   3. Asmuo, norintis tapti Klubo nariu, pateikia Klubo prezidentui arba klubo atstovui prašymą, kuriuo įsipareigoja laikytis šių įstatų, gerbti ir naudoti Klubo simboliką, užpildo nario anketą, pateikia fotonuotrauką, bei sumoka Klubo nustatyto dydžio negrąžinamus stojamąjį ir metinį mokesčius į Klubo sąskaitą.
   4. Prašymus svarsto ir naujų narių priėmimo klausimą sprendžia Klubo valdyba.
  2. Stojamasis mokestis skiriamas išlaidoms, reikalingoms naujam Klubo nariui suteikti Klubo atributiką bei Klubo nario pažymėjimą.
  3. Klubo narių sąrašą tvarko Klubo prezidentas arba prezidento paskirtas asmuo valdybai pritariant.
  4. Išstojimo tvarka:
   1. Narys, norintis išstoti iš Klubo, pateikia Klubo prezidentui prašymą, Klubo nario pažymėjimą. Asmuo, išstojęs iš Klubo narių tarpo, netenka visų Klubo suteiktų privilegijų.
   2. Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo valdybos sprendimu, jei:
    1. laiku nesumoka metinio Klubo nario mokesčio,
    2. nesilaiko Klubo įstatų,
    3. nario veiksmai kompromituoja Klubą,
    4. narys kenkia Klubo veiklai,
    5. narys teisiamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį Kodeksą,
   3. Klubo prezidentas, pritariant valdybai, gali pristabdyti narystę Klube.
  5. Klubo rėmėjais gali būti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, pritariantis Klubo veiklai.
  6. Išstojusiam ar pašalintam iš Klubo nariui stojamasis ir nario mokesčiai jam negrąžinami.
 4. Klubo narių teisės:
  1. Visi Klubo nariai turi lygias teises.
  2. Kiekvienas Klubo narys turi vieno balso teisę.
  3. Kiekvienas Klubo narys turi teisę:
   1. Rinkti ir būti išrinktas į Klubo valdymo organus.
   2. Reikšti savo nuomonę ir teikti siūlymus visais Klubo veiklos klausimais.
   3. Naudotis visomis Klubo nariams taikomomis nuolaidomis ir lengvatomis.
   4. Gauti informaciją, susijusią su Klubo veikla.
   5. Kiekvienas Klubo narys turi teisę savanoriškai išstoti iš Klubo iš anksto apie tai pranešęs Klubo prezidentui valdybos nustatyta tvarka.
 5. Klubo narių pareigos:
  1. Laikytis Klubo įstatų.
  2. Siekti Klubo tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, vykdyti kitus įsipareigojimus Klubui.
  3. Būti tolerantišku Klubo narių atžvilgiu ir gerbti jų nuomonę.
  4. Naudoti Klubo simboliką ant savo automobilio.
  5. Išstojant iš Klubo grąžinti Klubo nario pažymėjimą.
 6. Klubo valdymas:
  1. Aukščiausias Klubo organas – Susirinkimas.
  2. Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą metus.
  3. Kasmetinį Susirinkimą šaukia Klubo valdyba, paskelbdama apie tai ne vėliau kaip prieš mėnesį Klubo interneto svetainėje ir raštu kiekvienam Klubo nariui asmeniškai (paštu registruotu laišku, faksu arba elektroniniu paštu). Prie pranešimo pateikiama ir susirinkimo darbotvarkė bei su ja susijusi medžiaga.
 7. Visuotinis Klubo narių susirinkimas:
  1. Visuotinis Klubo narių susirinkimas ( toliau Susirinkimas) laikomas įvykusiu ir jo sprendimai teisėti, jei jame dalyvauja 50% plius vienas Klubo narys turintys balsavimo teisę. Jeigu į susirinkimą neatvyko reikiamas kvorumui narių skaičius, per 14 kalendorinių dienų šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Klubo narių.
  2. Neeilinį Susirinkimą gali inicijuoti Klubo valdyba.
  3. Susirinkimas priima, keičia, papildo Klubo įstatus, numato perspektyvinę Klubo veiklą.
  4. Metų kadencijai renka bei atšaukia Klubo Prezidentą.
  5. Slaptu balsavimu metų kadencijai renka bei, esant reikalui, atšaukia Klubo valdybą iš 4 asmenų
  6. Priima sprendimus dėl stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos.
  7. Priima sprendimą dėl asmens pašalinimo iš Klubo narių.
  8. Tvirtina klubo metinę finansinę atskaitomybę.
  9. Priima sprendimus, kurie turi esminės reikšmės Klubui, sprendžia kitus klausimus, jei tai nėra priskirta kitų Klubo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
  10. Sprendimus dėl Klubo veiklos nutraukimo ar jo pertvarkymo, reorganizavimo, įstatų keitimo Susirinkimas priima ne mažesne kaip dviejų trečdalių dalyvaujančių narių balsų dauguma.
  11. Susirinkimo posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo susirinkimui pirmininkaujantis Klubo Prezidentas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridėtas susirinkime dalyvavusių narių sąrašas su šių narių parašais. Susirinkimo protokolus saugo Klubo Prezidentas.
 8. Klubo valdyba:
  1. Klubo valdyba yra kolegialus klubo valdymo organas. Ją sudaro 5 asmenys.
  2. Kiekvienas valdybos narys turi vieno balso teisę.
  3. Valdybos nariai renkami iš Klubo narių tarpo metų kadencijai. Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui valdybos narių kadencija automatiškai pratesiama 1 metams.
  4. Klubo valdybos posėdžius inicijuoti gali bet kuris valdybos narys.
  5. Klubo valdybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Klubo Prezidento balsas. Klubo valdybos narys negali balsuoti, kai sprendžiami jo asmeninės veiklos Klube klausimai.
  6. Valdybos narys turi teisę atsistatydinti nebaigęs kadencijos – pateikęs prašymą raštu Klubo Prezidentui.
  7. Valdybos posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo posėdžiui pirmininkaujantis Klubo Prezidentas ir sekretorius. Prie protokolo turi būti pridėtas susirinkime dalyvavusių Valdybos narių sąrašas su šių narių parašais. Valdybos posėdžių protokolus saugo Klubo Prezidentas.
  8. Sprendimus dėl Klubo (išskyrus Klubo veiklos nutraukimo ar jo pertvarkymo, reorganizavimo, įstatų keitimo) priima Valdyba ne mažesne kaip dviejų trečdalių balsų dauguma.
 9. Klubo Prezidentas:
  1. Klubo Prezidentas yra vienasmenis Klubo valdymo organas. Prezidentas vadovauja Klubo veiklai. Prezidentą renka visuotinis susirinkimas vienerių metų kadencijai. Prezidento kadencijų skaičius neribojamas.
  2. Klubo Prezidentas pirmininkauja visuotiniam narių susirinkimui ir valdybos posėdžiams, atstovauja Klubo interesus sąntykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, rūpinasi Klubo įvaizdžiu bei kitais Klubo veiklos klausimais.
  3. Atsako už patikėtą Klubo inventorių ir kitas vertybes.
  4. Klubo Prezidentas turi teisę atsistatydinti nesulaukęs kadencijos pabaigos tik valdybai pritarus.
 10. Klubo turtas ir lėšos.
  1. Klubo lėšas sudaro:

   1. Klubo narių stojamieji bei nario mokesčiai;
   2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir parama;
   3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių ir kitų organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos ir parama;
   4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas Klubo lėšas;
   5. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
   6. iš ūkinės komercinės veiklos gautos pajamos;
   7. kiti teisėti pajamų šaltiniai.
  2. Klubo turtas ir lėšos turi būti naudojamos vadovaujantis LR Asociacijų įstatymo bei šių įstatų nuostatomis.
 11. Klubo įstatų keitimo ir pildymo tvarka
  1. Klubo įstatai keičiami ir pildomi ne mažiau kaip 1/5 Klubo narių arba Valdybos iniciatyva.
  2. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.
 12. Klubo filialai ir atstovybės
  1. Filialai ir (ar) atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama visuotinio narių susitikimo nutarimu. Filialų ir (ar) atstovybių skaičius neribotas.
  2. Filialai ir (ar) atstovybės veikia pagal filialų ir (ar) atstovybių nuostatus, kuriuos tvirtina visuotinis nariu susirinkimas. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atleidžia Valdyba.
 13. Dokumentų ir kitos informacijos apie Klubo veiklą pateikimo nariams tvarka. Klubo pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka.
  1. Klubo narys, pateikęs rašytinį prašymą Klubo prezidentui, turi teisę susipažinti su visais Klubo dokumentais ir gauti informaciją apie Klubo veiklą. Prezidentas privalo sudaryti galimybę Klubo nariui susipažinti su prašoma informacija ir/ar dokumentais ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prašymo gavimo dienos.
  2. Klubo pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu Susirinkimu, Susirinkimo nutarimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais pagal įstatymus turi susipažinti Klubo nariai, siunčiami nariams šių įstatų 6.3 straipsnio nustatytu būdu.
  3. Klubo pranešimai siunčiami laikantis įstatymų ir šių įstatų nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo nutarimo ar kito dokumento priėmimo ar informacijos pateikimo Prezidentui.
  4. Klubo pranešimai ir informacija, su kuria pagal įstatymus turi susipažinti kiti asmenys (nesantys Klubo nariais), siunčiami laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu, po to juos išsiunčiant laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.
  5. Prezidentas yra atsakingas už tinkamą ir savalaikį pranešimų ir informacijos paskelbimą ir/ar įteikimą.
 14. Klubo veiklos kontrole.
  1. Susirinkimo nutarimu Klube gali būti renkamas kontrolierius vykdyti Klubo veiklos kontrolę.
  2. Metams pasibaigus iki eilinio Susirinkimo kontrolierius, jeigu yra išrinktas, turi patikrinti Klubo metinę finansinę atskaitomybę.
  3. Klubo kontrolierius privalo:
   1. tikrinti Klubo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
   2. Susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlikti Klubo finansinius buhalterinius patikrinimus;
   3. artimiausiame Susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
   4. Susirinkime pateikti Klubo finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.
  4. Už darbą kontrolieriui Asociacija gali mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato Susirinkimas.
  5. Prezidentas ir Valdyba privalo pateikti kontrolieriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
 15. Klubas gali būti pertvarkytas, reorganizuotas ar jo veikla nutraukta Visuotinio Klubo narių susirinkimo nutarimu ne mažiau kaip dviem trečdaliais balsų, arba teismo sprendimu.