"M" Ženklas

"M" Ženklas

Standartinė NAD`as » 2007-04-19 21:03

Draugas laikys "B" kategorijos teises paprase pamokinti važiuoti, kiek žinau ank??iau nebuvo galima su "M" ženklu rodytis gatvese ir aplamai mokinti važiuoti, kaip dabar situacija?.Man rodos at?auktas draudimas,bet vistik norė?iau is jūsų i?girsti pagrstas nuomones.
NAD`as
Mazdietis
 
Pranešimai: 226
Užsiregistravo: 2006-02-23 12:19

Standartinė Augis » 2007-04-19 22:40

Gali mokinti tik seimos nariai, turintys ne mazesni 5 metu staza. pvz: tevas - sunu :)
626 coupe 2.0 DOHC 16v

Paveikslėlis
Vartotojo avataras
Augis
Užkietėjęs mazdietis
 
Pranešimai: 537
Užsiregistravo: 2005-06-13 14:34
Miestas: Vilnius

Standartinė Laimmonnas » 2007-04-20 7:23

I? kur tu i?traukei kad tik ?eimos nariai? Kadangi pra?ė argumentuoti tai ir nera?iau, nes tingiu ie?kot pagal kok straipsn, bet man rodos gali bet kas, turintis 5 metų stažą.
Gyvenimas - tai nuolatinė kova. Iki pietų su alkiu, po pietų su miegu.
Vartotojo avataras
Laimmonnas
Mazdietis senbuvis
 
Pranešimai: 1325
Užsiregistravo: 2005-10-28 11:00
Miestas: Kaunas

Standartinė Vilius » 2007-04-20 7:34

vargo jūs bitės.. KET pasiskaitom.. O galų gale, viskas, ko jums reikia, nuo jūsų yra tik keli pelės spragtelėjimai internete..

Pikta, kolegos, kad nesugebam susirast tai, kas jiems panosėj, ir kad nei?manom to, ką pareigoja i?manyti statymai.

Paskaitom.

Klausimų dar bus? :)
---------------------
KET
XXIX. Mokymas vairuoti


258. Mokyti vairuoti motorinę transporto priemonę leidžiama, jeigu mokinys moka ?ias taisykles ir laikosi jų reikalavimų. Draudžiama mokytis vairuoti motorinę transporto priemonę nedalyvaujant turin?iam teisę mokyti asmeniui.

259. Pradėti mokyti vairuoti transporto priemonę leidžiama uždarose aik?telėse arba autodromuose. Keliuose mokyti vairuoti leidžiama tik tada, kai mokinys yra pakankamai gudęs vairuoti. Mokyti vairuoti galima tik tuose keliuose, kuriuose to nėra uždraudę jų savininkai.

260. Mokyti vairuoti motorinę transporto priemonę keliuose turi teisę asmuo, atitinkantis vairavimo instruktoriui keliamus reikalavimus, kuriuos nustato Susisiekimo ministerija. Mokymo metu vairavimo instruktorius visada privalo su savimi turėti dokumentą, patvirtinant, kad jis turi teisę mokyti vairuoti. Mokyti vairuoti keliuose ?eimos narius, siekian?ius gyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijų transporto priemones, leidžiama Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.

261. Keliuose mokomas vairuoti motorinę transporto priemonę asmuo neturi būti daugiau kaip vieneriais metais jaunesnis negu nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama vairuoti tą transporto priemonę.

262. Motorinės transporto priemonės ir transporto priemonių junginio, kuriais mokoma vairuoti, priekis ir galas turi būti paženklinti ai?kiai matomais skiriamaisiais ženklais ?M?, numatytais ?ių taisyklių 3 priede.

263. Vairavimo mokyklų mokomieji automobiliai papildomai turi būti paženklinti tokiais pat skiriamaisiais ženklais, rengtais ant automobilio stogo (kabinos) ir ap?vie?iamais i? vidaus. Automobiliuose (D ir T kategorijos) ap?vie?iamas i? vidaus skiriamasis ženklas gali būti rengtas tik salono viduje, už priekinio stiklo.

264. Mokant vairuoti, skiriamojo ženklo ap?vietimas turi būti jungtas.

265. Mokant vairuoti motociklą keliuose, tarp mokinio ir j lydin?io vairavimo instruktoriaus turi būti palaikomas radijo ry?ys. Be to, mokinys privalo vilkėti geltoną liemenę su ?viesos at?vaitais bei skiriamuoju ženklu ?M? liemenės priekyje ir ant nugaros. Tokią pat liemenę privalo vilkėti ir vairavimo instruktorius, lydintis mokin motociklu, tik su užra?u ?VAIRAVIMO INSTRUKTORIUS?. Jeigu vairavimo instruktorius mokin lydi automobiliu, automobilis turi būti paženklintas pagal ?ių taisyklių 3 priedo reikalavimus. Kitų transporto priemonių vairuotojams draudžiama siterpti tarp mokinio ir j lydin?io instruktoriaus vairuojamų transporto priemonių.

267. Vairavimo mokymui naudojamos motorinės transporto priemonės ir transporto priemonių junginiai turi atitikti tą kategoriją, kurios vairavimo teisę siekia gyti mokinys. Periodi?kai jiems turi būti atliekama valstybinė techninė apžiūra. Juose turi būti papildoma ranga, kurią nustato Susisiekimo ministerija.

268. Asmuo, kuris moko vairuoti, privalo laikytis vairuotojams nustatytų reikalavimų. Jis atsako už tai, kad mokymo metu būtų laikomasi ?ių taisyklių.
-----------------
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL ŠEIMOS NARIŲ, SIEKIAN?IŲ ĮGYTI TEIS? VAIRUOTI B1 IR B KATEGORIJŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES, MOKYMO VAIRUOTI KELIUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2006 m. gruodžio 29 d. Nr. 3-529

Vilnius

Vadovaudamasis Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2006, Nr. 108-4115), 260 punktu,

t v i r t i n u Šeimos narių, siekian?ių gyti teisę vairuoti B1 ir B kategorijų kelių transporto priemones, mokymo vairuoti keliuose tvarkos apra?ą (pridedama).

Susisiekimo ministras Algirdas Butkevi?ius
______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. gruodžio 29 d. sakymu Nr. 3-529


ŠEIMOS NARIŲ, SIEKIAN?IŲ ĮGYTI TEIS? VAIRUOTI B1 IR B KATEGORIJŲ KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES, MOKYMO VAIRUOTI KELIUOSE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šeimos narių, siekian?ių gyti teisę vairuoti B1 ir B kategorijų kelių transporto priemones, mokymo vairuoti keliuose tvarkos apra?as (toliau ? tvarkos apra?as) nustato reikalavimus ?eimos nariams, siekiantiems gyti teisę vairuoti B1 ir B kategorijų kelių transporto priemones, ir juos mokantiems ?eimos nariams, taip pat ?eimos narių praktinio vairavimo mokymui naudojamų kelių transporto priemonių reikalavimus bei praktinio vairavimo mokymo sąlygas ir tvarką.

2. Šis tvarkos apra?as taikomas ?eimos nariams, kurie mokosi B1 ir B kategorijų kelių transporto priemonių praktinio vairavimo, taip pat juos mokantiems tos pa?ios ?eimos nariams.

3. Šiame tvarkos apra?e vartojamos sąvokos:

Kelių transporto priemonė (toliau ? transporto priemonė) ? motorinė transporto priemonė arba jos junginys su priekaba.

Mokinys ? ?io tvarkos apra?o reikalavimus atitinkantis ?eimos narys, kuris mokosi praktinio vairavimo siekdamas tvirtinti vairavimo mokykloje gytus vairavimo gūdžius.

Šeimos nariai ? sutuoktiniai ar vienas i? tėvų arba vyras ir moteris, sudarę partnerystės sutart, bei jų vaikai ir vaikiai. Į globėjų (rūpintojų) ?eimų sudėt skaitomi vaikai, kuriems Lietuvos Respublikos statymų tvarka yra nustatyta globa ar rūpyba.

Šeimos vairavimo instruktorius ? ?io tvarkos apra?o reikalavimus atitinkantis ?eimos narys, kuris moko kitą tos pa?ios ?eimos nar (mokin) praktinio vairavimo.

Vairavimo mokykla ? Lietuvos Respublikos statymų nustatyta tvarka registruotas ūkio subjektas, turintis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau ? Inspekcija) i?duotą tokios veiklos pažymėjimą, patvirtinant sąlygų rengti kelių transporto priemonių vairuotojus atitikimą.

4. Transporto priemonių kategorijos ir vairuotojų minimalus amžius nustatytas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais statyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883).

II. REIKALAVIMAI ŠEIMOS NARIAMS IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI

5. Šeimos vairavimo instruktorius mokin, siekiant gyti teisę vairuoti B1 ar B kategorijų transporto priemones, praktinio vairavimo gali mokyti tik po mokymo kurso baigimo vairavimo mokykloje, kai mokinys turi vairavimo mokyklos i?duotą mokymo kursų baigimo liudijimą ir pageidauja prie? vairavimo egzaminą tvirtinti savo praktinio vairavimo gūdžius.

6. Mokyti mokin praktinio vairavimo gali tik ?eimos vairavimo instruktorius, turintis 5 metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą.

7. Šeimos narių praktinio vairavimo mokymui naudojamos transporto priemonės turi būti techni?kai tvarkingos. Draudžiama mokymui naudoti tokias transporto priemones, kuriose stovėjimo stabdžio valdymo svirtis rengta ne tarp vairuotojo ir keleivio sėdynių. Praktinio vairavimo mokymo metu transporto priemonės priekyje ir gale turi būti paženklintos ai?kiai matomais skiriamaisiais ženklais ?M?, kaip nurodyta Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263), 262 punkte.

III. PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMO REIKALAVIMAI

8. Mokant praktinio vairavimo mokin turi būti laikomasi ?ių reikalavimų:

8.1. mokymo metu ?eimos vairavimo instruktorius privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registracijos, valstybinės techninės apžiūros ir draudimo dokumentus, dokumentus (santuokos liudijimą, gimimo liudijimą, partnerystės sutart ar kt.), pagal kuriuos galima nustatyti, kad ?eimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra ?eimos nariai (vienodos pavardės nerodo, kad ?eimos vairavimo instruktorius ir mokinys yra ?eimos nariai);

8.2. mokymo metu mokinys privalo turėti ir tikrinantiems pareigūnams pareikalavus pateikti asmens dokumentą su nuotrauka, vairavimo mokyklos i?duotą mokymo kursų baigimo liudijimą.

9. Per dieną mokin praktinio vairavimo rekomenduojama mokyti ne daugiau kaip 3 valandas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Šeimos narių praktinio vairavimo mokymas privalo būti vykdomas ?iame tvarkos apra?e nustatyta tvarka, kitais atvejais ? Kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. sausio 21 d. sakymu Nr. 18 (Žin., 2000, Nr. 9-230), nustatyta tvarka.

11. Už Kelių eismo taisyklių ir ?io tvarkos apra?o reikalavimų laikymąsi praktinio vairavimo mokymo metu atsako ?eimos vairavimo instruktorius.

12. Šio tvarkos apra?o ir Kelių eismo taisyklių reikalavimų vykdymą ?eimos narių praktinio vairavimo mokymo metu pagal kompetenciją kontroliuoja Inspekcijos ir Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos pareigūnai.
______________

O jei jau kalbėti žmonių kalba, vairuoti mokyti galima tik ?eimos nar, tik su automobiliu, atitinkan?iu nustatytus reikalavimus, ir tik tok ?eimos nar, kuris yra baigęs vairavimo kursus, nors vairuotojo pažymėjimo dar neturi.
Ta?kas.
Jokių draugų, pažstamų ar ?eip bobu?ių mokyti ne instruktorius NEGALI.
Jinba Ittai
Vartotojo avataras
Vilius
antispameris
 
Pranešimai: 10426
Užsiregistravo: 2005-04-07 8:44

Standartinė NAD`as » 2007-04-20 8:16

Puiku, trumpai ir ai?kiai, a?iū.
NAD`as
Mazdietis
 
Pranešimai: 226
Užsiregistravo: 2006-02-23 12:19

Standartinė Belzebubas » 2007-04-24 22:55

Labai puiku. O jeigu asn noriu savo dukra ismokyti vairuoti pyrda... :)
nėr mazdos nėr mašinos

626 GE 1.8 non LPG :) 2005-2008
Gerbiamieji - tolerancijos!
Belzebubas
Mazdietis senbuvis
 
Pranešimai: 1125
Užsiregistravo: 2005-09-06 18:51
Miestas: Vilnius

Standartinė AndriusS » 2008-03-31 20:36

Nekuriant nauju temu, norejau paklaust cia esanciu, gal zinot kur Kaune ar netoli Kauno yra erdviu aiksteliu ar pan., kuriose butu galima perduoti vaira besimokantiems vairuoti? :roll: Mano drauge sugalvojo isigyt vairuotojo pazymejima, tad noretusi pries kursus bent "supazindint" su vairu ir pedalais. :)
626 GV 2.0 D, Comprex '95m. ...Zoom-zoom..

Paveikslėlis
Dar tik bandau įprasti..
Vartotojo avataras
AndriusS
Dalyvis
 
Pranešimai: 115
Užsiregistravo: 2007-09-11 18:58
Miestas: Kaunas

Standartinė Tadelis » 2008-03-31 21:02

NAD`as rašė:Puiku, trumpai ir ai?kiai, a?iū.


trumpai? :D
as tingejau skaityt sita romana.

ir zmogai, nerasykit tom Č Ė Į ir kitom lietuvybe patvirtinanciom raidem :D
Ex Mazda Mx6
Now Mazda 6
---------------------------
Skype: tadddis
Vartotojo avataras
Tadelis
Mazdietis senbuvis
 
Pranešimai: 1177
Užsiregistravo: 2006-02-03 15:39
Miestas: Palanga, Vasaros Sostine :)

Standartinė PLUTON » 2008-03-31 21:29

Tadds rašė:ir zmogai, nerasykit tom Č Ė Į ir kitom lietuvybe patvirtinanciom raidem


Kodėl???
Paveikslėlis
626 Coupe GD 1990 2.2
Pasveikinkim vieni kitus - www.cards.lt
lescinskas.lt
Vartotojo avataras
PLUTON
Mazdietis
 
Pranešimai: 215
Užsiregistravo: 2005-03-27 22:47

Standartinė Dark » 2008-03-31 21:47

Tadds rašė:
NAD`as rašė:Puiku, trumpai ir ai?kiai, a?iū.


trumpai? :D
as tingejau skaityt sita romana.

ir zmogai, nerasykit tom Č Ė Į ir kitom lietuvybe patvirtinanciom raidem :D


tie klaustukai po forumo smigimo atsirado.. senuose duomenyse.
naujuose viskas ok.

Volvo V70 II, 2.5D, Silver
Ex.: Mazda MX-3, 1.6 SOHC, Briliant Black
edufoto.lt
Vartotojo avataras
Dark
E2
 
Pranešimai: 1456
Užsiregistravo: 2005-04-11 8:01
Miestas: Vln

Standartinė Zwitter » 2008-03-31 23:01

AndriusS rašė:Nekuriant nauju temu, norejau paklaust cia esanciu, gal zinot kur Kaune ar netoli Kauno yra erdviu aiksteliu ar pan., kuriose butu galima perduoti vaira besimokantiems vairuoti? :roll: Mano drauge sugalvojo isigyt vairuotojo pazymejima, tad noretusi pries kursus bent "supazindint" su vairu ir pedalais. :)

Prie IX forto gali koki sestadieni ryte nuvaziuot, daugiau db nieko nesugalvoju :wink:
ex 626 '86 2.0 8v pilka
ex 323f '91 1.6 16v randona
ex 929 '85 2.0 ruda
323f '91 1.6 16v žalia
323f '97 1.5 16v žalia
Vartotojo avataras
Zwitter
Mazdietis senbuvis
 
Pranešimai: 1775
Užsiregistravo: 2006-01-19 19:03
Miestas: Kaunas

Standartinė g_gedas » 2008-04-01 7:49

kiek pamenu, jonavos g. kapiniu..
M626GD, 88m,2.0L
Geltona mm....
Vartotojo avataras
g_gedas
Dalyvis
 
Pranešimai: 120
Užsiregistravo: 2005-12-28 11:33
Miestas: Kaunas

Standartinė AndriusS » 2008-04-01 7:49

Dekui Zwitter, uz pasiulyma. :wink: Mintis verta demesio. Kad tik neispultu koks sezono atidarymas.. :D
626 GV 2.0 D, Comprex '95m. ...Zoom-zoom..

Paveikslėlis
Dar tik bandau įprasti..
Vartotojo avataras
AndriusS
Dalyvis
 
Pranešimai: 115
Užsiregistravo: 2007-09-11 18:58
Miestas: Kaunas

Standartinė AndriusS » 2008-04-01 7:57

g_gedas rašė:kiek pamenu, jonavos g. kapiniu..


Kazi kaip su sitos aiksteles "apkrovimu" savaitgaliais? :? Reiks pralekt pro sali, jei "spusciu" nebus, tai ir uzsuksim. :wink:
626 GV 2.0 D, Comprex '95m. ...Zoom-zoom..

Paveikslėlis
Dar tik bandau įprasti..
Vartotojo avataras
AndriusS
Dalyvis
 
Pranešimai: 115
Užsiregistravo: 2007-09-11 18:58
Miestas: Kaunas

Standartinė Laimmonnas » 2008-04-01 8:11

Vasarą žada ten įrengti turistams iš užsienio kempingą, kad savo namukus susistatyt galėtų, ko gero ir apmokestins ir aptvers tuoj
Gyvenimas - tai nuolatinė kova. Iki pietų su alkiu, po pietų su miegu.
Vartotojo avataras
Laimmonnas
Mazdietis senbuvis
 
Pranešimai: 1325
Užsiregistravo: 2005-10-28 11:00
Miestas: Kaunas


Grįžti į Apie Viską

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 0 svečių